กมธ.ทรัพยากรน้ำเห็นควรให้จัดตั้งสำนักงาน กก.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กมธ.ทรัพยากรน้ำเห็นควรกมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ เห็นควรให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางบูรณาการการบริหารจัดการน้ำให้เป็นเอกภาพ

พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ แถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ หลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านความเห็นชอบในวาระ 1 ว่า ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ 42 หน่วยงาน มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องถึง 38 ฉบับ ซึ่งทั้งหมดเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง บางส่วนมีความซับซ้อนไม่เชื่อมโยงกัน ล่าสุดคณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นควรแก้ไขให้มีสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กนช. มาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นเอกภาพ โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี และมีเลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้รวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น

พล.อ.อกนิษฐ์ ยังกล่าวถึงกรณีการเก็บภาษีด้านน้ำ ว่า ปัจจุบันยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องนี้ เนื่องจากมีความละเอียดอ่อนในการพิจารณา หลังจากนี้ต้องศึกษาทิศทางนโยบายของรัฐบาลก่อนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการร่างกฎหมายให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน พร้อมยืนยันว่า คำนึงถึงการใช้น้ำทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จะศึกษาแล้วเสร็จช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยการสัมมนาอีกครั้ง ก่อนจะนำเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ในที่ประชุม สนช.เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป.-สำนักข่าวไทยจัดตั้งสำนักงาน กก.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ